Prywatność

prywatność

Dostawca serwisu

POSTO sp. z o.o. 
ul. Jana Pawła II 43A /37B, 01-001 Warszawa, Polska
NIP: 8321879773
REGON: 731496038
KRS: 0000004511

ochrona danych

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Posto sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie ul. Jana Pawła II 43A/37B2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Posto sp. z o. o. nadzoruje Inspektor Ochrony Danych, kontakt: posto@posto.pl3. Twoje dane osobowe przetwarzane są w następujących celach, w oparciu o następujące podstawy prawne:
wysyłka powiadomień o nowych ofertach. Art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda), do momentu wycofania zgody W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

Prawo do cofnięcia zgody.

Masz prawo do cofnięcia zgody, jakiej udzieliłeś w związku z subskrypcją Newslettera. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

Prawo do usunięcia danych

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli:
wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę,
Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych,
wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych, a sprzeciw został uznany za zasadny,
Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Prawo do ograniczenia przetwarzania.


Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych, gdy:
kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych,
przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem,
Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych.

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, w związku z tym masz prawo:

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce edytuj dane po zalogowaniu na konto użytkownika. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania nieprawidłowych danych oraz ich uzupełnienia niekompletnych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.


Zgłaszania skarg

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.